26/89
   
"S. Agata,Timpe Magurelle"
1988 - monochrome ballpoint pen - cm 25,5x36,5 (inches 10,2x14,6)