5/28
   
"Vecchio marinaio"
1992 - polichrome ballpoint pen - cm 18,2x25,5 (inches 7,28x10,2)