28/28
   
"Amalia"
2014 - polichrome ballpoint pen - cm 29x22 (inches 11,6x8,8)