45/89
   
"Erminia"
1991 - monochrome ballpoint pen - cm 25x33 (inches 10x13,2)