"Pier Luigi"
2013 - metallic points: gold, silver - cm 28x22 (inches 11,2x8,8)
(Monita)